Artikel 1 Definitie

Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan het Limburgs Incasso & Adviesburo, hierna te noemen LIAB,. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, inclusief de tarieven die door LIAB worden gehanteerd op het moment dat de werkzaamheden worden verricht. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LIAB een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2 Opdracht en volmacht

Met het verstrekken van een incasso-opdracht geeft opdrachtgever aan LIAB de opdracht en daarmee volmacht om (namens opdrachtgever onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden) alle redelijkerwijs aan te wenden buitengerechtelijke en gerechtelijke middelen te benutten die naar het oordeel van LIAB kunnen leiden tot inning van het aan opdrachtgever toekomende geldbedrag.

Iedere partij is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel te verstrekken en wel zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 Inspanningsverplichtingen

LIAB  zal zich ter zake van de aan haar verstrekte opdracht(en) inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen, waarbij het incassobureau gerechtigd is om, indien en voor zover zij dit noodzakelijk acht, derden voor de uitvoering in te schakelen.

De opdrachtgever zal enkel deugdelijke vorderingen ter incasso geven en bovendien alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen om tot inning te kunnen geraken. Opdrachtgever zal dientengevolge alle noodzakelijke gegevens aan LIAB of aan door laatstgenoemde ingeschakelde derden verstrekken.

De opdrachtgever en LIAB zullen het nodige doen om te bevorderen dat de betrokken debiteuren zich wenden tot de incassoafdeling van LIAB schriftelijk bereikbaar op Ringovenpark 32, 5981 AK  Panningen.

Artikel 4 Aanlevering van de te incasseren vorderingen

Indien de opdrachtgever daartoe de technische mogelijkheden heeft, worden de te innen vorderingen met de daarbij behorende dossiers door de opdrachtgever elektronisch aangeleverd.

De opdrachtgever zal bij de aanlevering zorg dragen voor alle specifieke gegevens, welke LIAB, voor het met succes starten en opvolgen van een incassoprocedure, nodig heeft. Onder deze gegevens worden tenminste begrepen de N.A.W.–gegevens en indien beschikbaar de volledige voorletters, geboortedatum debiteur, telefoonnummer alsmede de data van de achterstallige nota’s, een specificatie van de vorderingen met omschrijving van de achterstallige nota’s. Tevens zal de opdrachtgever indien bij haar adreswijzigingen van haar debiteuren bekend worden deze informatie omgaand aan LIAB doorgeven.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan LIAB niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit problemen die zich voordoen op het vlak van de overdracht c.q. problemen waardoor deze overdracht van vorderingen niet effectief zijn uitgevoerd.

LIAB stuurt direct nadat zij de incasso-opdracht heeft ontvangen en in haar systemen heeft verwerkt een opdrachtbevestiging naar de opdrachtgever.

De datum van de opdrachtbevestiging bepaalt de datum waarop LIAB verantwoordelijk wordt voor de behandeling.

Artikel 5 Betalingscondities

Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht om facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan LIAB te betalen middels overmaking van het verschuldigde op de daarvoor door LIAB aangewezen bankrekening.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij 1 % rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn over het openstaande bedrag.

Mocht vanwege voormeld verzuim van de zijde van opdrachtgever incasso noodzakelijk zijn dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, een en ander conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en pas daarna tot voldoening van de opeisbare facturen, waarbij de betaling strekt tot voldoening van de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening van LIAB.

LIAB kan steeds van de opdrachtgever een bewijs van betaling verlangen.

Artikel 6 Zekerheid en opschorting

LIAB  is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van haarbetalingsverplichting en om de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid

LIAB  zal slechts verplicht zijn om schriftelijk en gemotiveerd aan haar in kennis gebrachte reclames in behandeling te nemen, welke reclame in ieder geval binnen 8 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis waarop de reclame betrekking heeft plaatsgevonden, LIAB moet hebben bereikt.

LIAB  sluit behoudens opzet of grove schuld iedere aansprakelijkheid uit voor zover de Wet niet dwingend anders bepaalt. De aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, zal nimmer het bedrag van € 1.000,00 te boven gaan, doch in ieder geval nooit hoger zijn dan de in het kader van de betreffende incasso-opdracht te incasseren hoofdsom.

LIAB is niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

De opdrachtgever doet afstand van haar recht op schuldvergelijking.

Artikel 8 Overmacht

Bij overmacht aan de zijde van LIAB, waaronder begrepen brand, staking of verhindering of vertraging als gevolg van derden (al dan niet door LIAB ingeschakeld) die hun verplichtingen niet nakomen, is LIAB gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zo lang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel , ter keuze van LIAB de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 9 Duur

Iedere incasso-opdracht wordt door de opdrachtgever voor onbepaalde tijd aan het incassobureau verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Tarieven, voorschotten en doorbelasting kosten derden

10.1 Dossierkosten
Voor iedere door LIAB aanvaarde individuele incasso-opdracht is de opdrachtgever dossierkosten verschuldigd ongeacht de aard en de omvang van de door LIAB te verrichten werkzaamheden en ongeacht het resultaat van de werkzaamheden die door LIAB zijn verricht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedragen de dossierkosten € 35,00 per dossier.

10.2 Incassoprovisie
LIAB hanteert voor haar dienstverlening onderstaande tarieven.

De prijzen worden allereerst doorberekend aan uw debiteur. De hoofdsom wordt daartoe vermeerderd met de rente en een gestaffeld tarief conform de wet op de incassokosten (WIK) 2012.

De staffel ziet er als volgt uit:

Hoofdsom excl. Rente                   Percentage
Over de eerste € 2.500,-                       15%                       Minimaal € 40,-
Over de volgende € 2.500,                    10%
Over de volgende € 5.000,-                     5%         
Over de volgende € 190.000,-                 1%

Over de hoofdsom rekent LIAB provisie door, conform bovengenoemde staffel. Lukt het LIAB niet de vordering te incasseren, bijvoorbeeld omdat de debiteur onvindbaar is, failliet is verklaard of in de WSNP is toegelaten, dan zijn er voor de opdrachtgever geen kosten (uitgezonderd de dossierkosten).

Echter, annuleert de opdrachtgever om welke reden dan ook de opdracht, dan is het gestelde in artikel 14 onverkort van toepassing.

Onze provisie wordt berekend over de hoofdsom, onverschillig of de betaling aan u of aan LIAB geschiedde.

10.3 Betalingsregelingen
De opdrachtgever aanvaard dat LIAB allereerst haar kosten verrekend tijdens een betalingsregeling, onder deze kosten wordt o.a. verstaan de incasso provisie en de dossierkosten. Bedragen zijn exclusief btw. Deze bepaling is te allen tijde van kracht, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Mocht het zo zijn dat een debiteur na enkele deelbetalingen niet meer in de gelegenheid is om te kunnen betalen, om wat voor reden(en) dan ook, dan kan LIAB hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden en zal de vordering als oninbaar afgeboekt moeten worden. Er is dus nooit een financiële vordering op LIAB.

10.4 Juridische begeleidingskosten.
In het geval het voor de invordering noodzakelijk is over te gaan tot gerechtelijke invordering zal LIAB  ter zake dejuridische begeleidingskosten een vooraf met o.a. een advocaat of deurwaarder vastgesteld tarief als voorschot in rekening brengen.

10.5  Doorbelasting van “kosten derden”
De kosten verbonden aan de door het incassobureau ten behoeve van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering ingeschakelde derden of anderszins gemaakte onkosten (bijvoorbeeld verschotten in de ruimste zin van het woord, griffierechten, verhaalsinformaties, kadastrale onderzoeken en dergelijke) komen integraal voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de kosten op de debiteur worden verhaald.

10.6 Voorschot
LIAB heeft het recht om, in geval van het treffen van rechtsmaatregelen alsmede van vorderingen op in het buitenland gevestigde debiteuren, van de opdrachtgever te verlangen dat deze aan het incassobureau een voorschot betaalt gelijk aan de kosten die naar verwachting door het incassobureau aan derden in verband hiermee zullen moeten worden voldaan.

Artikel 11 Tariefswijzigingen

LIAB heeft steeds het recht om eenzijdig haar tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is in geval van een eenzijdige verhoging van de tarieven gerechtigd om binnen één maand nadat door LIAB aan de opdrachtgever de mededeling van een tariefsverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefsverhoging.

Artikel 12 Omzetbelasting

Alle door LIAB gehanteerde bedragen luiden exclusief omzetbelasting. De verschuldigde omzetbelasting wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 13 Koersverschillen

Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen -zowel positief als negatief- komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 Annuleringen door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever, nadat LIAB haar opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft verzonden, een incasso-opdracht intrekt, is de opdrachtgever te allen tijde de door LIAB aan de debiteur berekende incassokosten verschuldigd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

De navolgende handelingen c.q .nalatigheden aan de zijde van de opdrachtgever mogen door LIAB aangemerkt worden als een annulering van de opdracht als hiervoor bedoeld.

Het niet of onvolledig verstrekken van gegevens en informatie door de opdrachtgever, waaronder begrepen nieuwe of gewijzigde gegevens of omstandigheden, die voor een correcte en efficiënte invordering van belang kunnen zijn. Het niet of niet tijdig melden door de opdrachtgever van rechtstreekse betalingen door of namens de debiteur aan de opdrachtgever. Het zonder uitdrukkelijke toestemming van het incassobureau zelfstandig of met behulp van derden innen van de vordering, het treffen door de opdrachtgever van (betalings)regelingen met de debiteur alsmede het verlenen van de opdrachtgever van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Indien en voor zover naar het oordeel van het incassobureau aan de opdrachtgever (of derden namens de opdrachtgever) te wijten is dat verdere afhandeling van de incasso-opdracht naar redelijkheid niet meer mogelijk is, bemoeilijkt wordt en/of de incassokosten dientengevolge niet meer op de debiteur verhaald kunnen worden.

Artikel 15 Het recht op heropening van dossiers

Indien een incasso-opdracht door LIAB als zijnde niet verhaalbaar beëindigd is, is LIAB (indien zij daarna alsnog mogelijkheden ziet om tot inning te geraken-) gerechtigd om de betreffende incasso-opdracht te heropenen.

Indien hieraan kosten voor de opdrachtgever verbonden kunnen zijn geschiedt de heropening in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 16 Overdracht dossiers naar de advocaat

Het komt voor, dat LIAB in bepaalde gevallen en in het belang van de zaak aan de opdrachtgever moet adviseren om de incassoprocedure verder over te laten aan een advocaat.  In dat geval komen de door LIAB berekende incassokosten te vervallen aan de opdrachtgever. Daar staat tegenover, dat de door LIAB in het onderhavige dossier daadwerkelijk bestede uren voor rekening komen van de opdrachtgever, zulks naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 17 Gerechtelijke invordering

LIAB zal uitsluitend op verzoek en met toestemming van de opdrachtgever overgaan tot het langs gerechtelijke weg invorderen van het verschuldigde. Ingeval in verband hiermee door het incassobureau een voorschot wordt verlangd zal met de aanvang van de gerechtelijke procedure eerst een aanvang worden gemaakt zodra het voorschot genoemd in artikel 10.7 door het incassobureau ontvangen is.

Artikel 18 Ontbinding

LIAB is gerechtigd eenzijdig  (zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst) de overeenkomst te ontbinden en de behandeling van eventueel lopende zaken te staken indien de opdrachtgever een van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet geheel of niet tijdig nakomt. Een of meer van de door de opdrachtgever uit handen gegeven vorderingen in belangrijke mate ondeugdelijk/onrechtmatig blijkt te zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van LIAB. De opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend. De opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of wordt ontbonden. De opdrachtgever niet op het eerste verzoek van LIAB zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen. In geval van ontbinding op grond van dit artikel worden de verstrekte incasso-opdrachten geacht te zijn geannuleerd als hiervoor bedoeld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien en voor zover LIAB vanwege wanprestatie van de zijde van de opdrachtgever schade lijdt, is laatstgenoemde jegens LIAB aansprakelijk voor alle schade, zowel directe schade als indirecte schade voortvloeiende uit deze wanprestatie. De ontbinding moet worden ingeroepen per aangetekende brief, gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 19 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart LIAB voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met de ter incasso gegeven vorderingen.

Artikel 20 Incasso door derden

De opdrachtgever verplicht zich om gedurende de periode dat LIAB met de behandeling van de opdracht bezig is, geen van de ter incasso gegeven vorderingen aan derden ter incasso te geven.

Artikel 21 Vertrouwelijkheid

Het is LIAB niet toegestaan gegevens omtrent de opdrachtgever of omtrent debiteuren van opdrachtgever of enige andere gegevens waarvan zij weet of kan weten dat die vertrouwelijk zijn, op enigerlei wijze en in welke vorm ook aan derden te verstrekken anders dan ten behoeve van de op grond van deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden. Ter verduidelijking: LIAB conformeert zich aan de in Nederland geldende privacy wetgeving (onder meer de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot het omgaan met privacy gevoelige informatie).

Artikel 22 Geschillen

Alle geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen LIAB en de opdrachtgever, zullen worden beslist door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens rechtsgebied LIAB is gevestigd. LIAB blijft evenwel bevoegd de opdrachtgever te doen dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen het incassobureau en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Slotbepaling

De algemene voorwaarden zijn kosteloos ter inzage en te downloaden via onze internetsite www.liab.nl onder de tab “Algemene Voorwaarden”.

Informatie

LIAB logo

LIAB
Ringovenpark 32
5981 AK Panningen

Tel/Fax: 077-3077363
Mobiel: 06-52086506

E-mail:

Privacy Policy