Het spreekt voor zich dat de incassokosten op uw debiteur zullen worden verhaald. Nadat de vordering is voldaan wordt het dossier gesloten en worden de hoofdsom en rente onmiddellijk aan u overgemaakt. De enige kosten die LIAB in dat geval bij u in rekening brengt zijn € 35,00 dossierkosten. Heeft u meerdere vorderingen per jaar, dan maken wij graag een abonnement voor u, afhankelijk van de hoeveelheid vorderingen. Dit alles natuurlijk in uw voordeel.
 

Hoe werken wij         

  • Allereerst sturen wij een brief aan de debiteur met uitleg van de openstaande vordering al of niet vermeerderd met  (incasso)kosten en/of rente.
  • Als hier niet op gereageerd wordt krijgt de debiteur nog een laatste brief van ons en dan is de vordering in ieder geval verhoogd met incassokosten en rente.
  • Hierna nemen wij, mocht dit nog nodig zijn, telefonisch contact op met de debiteur om tot een goede en concrete afspraak te komen. Deze afspraak wordt onmiddellijk schriftelijk aan de debiteur bevestigd.
  • Als hier niet op gereageerd mocht worden (maar dat komt in de praktijk niet zo vaak voor), dan kunnen wij in overleg met u als opdrachtgever gerechtelijke stappen ondernemen.
  • Wij brengen u steeds op de hoogte van alle ontwikkelingen door u maandelijks een overzicht te sturen van de stand van zaken.
  • Als wij niet in contact kunnen komen met de debiteur kunnen wij in overleg met u een GBA (Gemeentelijke      Basisadministratie Persoonsgegevens) opvragen of een verhaalsonderzoek doen zodat wij u goed kunnen adviseren of het zinvol is om een gerechtelijke procedure te starten.
  • Mocht het onverhoopt toch tot een gerechtelijke procedure komen, dan zorgen wij ervoor dat het dossier compleet wordt overgedragen aan de advocaat/deurwaarder en wij zien erop toe, dat er geen kostbare tijd verloren gaat.  

 

Onze tarieven

LIAB hanteert voor haar dienstverlening de tarieven conform de Wet Incassokosten (WIK) 2012.

Incasso provisie   

Over de hoofdsom rekenen wij onze provisie door volgens bovenstaande staffel. Kortom: Lukt het ons niet de vordering te incasseren, bijvoorbeeld omdat de debiteur onvindbaar is, failliet is verklaard of in de WSNP is toegelaten, dan zijn er voor u als opdrachtgever geen kosten (uitgezonderd de dossierkosten). 
Onze provisie wordt berekend over de hoofdsom, onverschillig of de betaling aan u of aan LIAB geschiedde. Mochten de incassowerkzaamheden leiden tot teruggave van goederen of tot creditering/afboeking van (een deel van) de vordering, dan wordt dit ook aangemerkt als zijnde een betaling. Indien u gedurende de looptijd van de incassoprocedure verzoekt de behandeling van de vordering te staken, bijvoorbeeld omdat we de vordering niet in het minnelijke traject kunnen incasseren en u geen gerechtelijke procedure wenst te starten, dan sluiten wij het dossier en zijn de berekende incassokosten, verhoogd met eventuele verschotten, voor rekening van de opdrachtgever. 
 

Eenmalige opdrachten 

Sommatiebrief  € 25,00
Dossierkosten incasso-opdracht      € 35,00
 

Overige kosten 

Uittreksel Kamer van Koophandel en Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie, conform de prijzen die op dat moment door de diverse instanties in rekening worden gebracht. Verschotten griffierecht en kosten derden (bijvoorbeeld advocaat- en/of deurwaarderskosten en opsporings- en verhaalsonderzoeken) worden vermeerderd met een kantooropslag van 8% en worden rechtstreeks doorbelast aan de opdrachtgever. Overige kosten worden, waar mogelijk, verhaald op uw debiteur. 

Voor adviseringskosten of speciale behandelkosten berekenent LIAB een tarief dat vooraf met u wordt afgesproken.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig vanaf heden.  

Informatie

LIAB logo

LIAB
Ringovenpark 32
5981 AK Panningen

Tel/Fax: 077-3077363
Mobiel: 06-52086506

E-mail:

Privacy Policy