Het Limburgs Incasso en Adviesburo te Maasbree (hierna te noemen LIAB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
LIAB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;

  • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 LIAB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en indien u na het doornemen van dit document of in andere gevallen vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens elders op deze website.

 

 

 

 

 

Informatie

LIAB logo

LIAB
Ringovenpark 32
5981 AK Panningen

Tel/Fax: 077-3077363
Mobiel: 06-52086506

E-mail:

Privacy Policy